تبلیغات
دستهای آسمانی - گزارش عملکرد لزیون پنجم
 
دستهای آسمانی
اعتیاد را ترک نکنیم درمان کنیم. { کنگره 60 }
درباره وبلاگ


این وبلاگ مربوط به یکی از لژیون های کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد میباشد. کنگره 60 تشکیلات تحقیقاتی مستقلی است که هدف اصلی آن شناخت انسان و مواد مخدر و ارائه راهکار به مصرف کننده و خانواده هایشان برای رهایی از اعتیاد میباشد. لذا در این مجموعه واحدهای آموزشی به نام لژیون وجود دارند که در این راستا فعالیت میکنند. این وبلاگ نیز در مورد فعالیتش در این زمینه توسط اعضاء خود اطلاع رسانی میکند.به امید اینکه حاصلی داشته باشد.

مدیر وبلاگ : فرزاد سقایی دهکردی
نظرسنجی
بازدید کننده عزیز لطفا نظر خود را راجع به این وبلاگ مطرح نمایید.

جمعه 15 تیر 1397 :: نویسنده : مسعود عبدالهی
به نام قدرت مطلق الله 

جلسه اول ازدور چهاردهم سری کارگاههای اموزشی خصوصی لژیون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکردروزهای سه شنبه تاریخ 1397/04/05 بادستورجلسه cd حس راس ساعت19:00به استادی مسافرفرزادودبیری مسافرمسعوداغازبه کارنمود.
خلاصه سخنان استاددرادامه مطلب ......سلام دوستان فرزادهستم مسافر
هیچ اتفاقی نمی افتدمگراینکه ماخواسته ان راداشته باشیم اگرهمه دنیاجمع شودکه مراسیگاری کندومن خواسته ان رانداشته باشم کسی نمی تواند مراسیگاری کنددرمحله هایی که پرازموادوساقی بودکسانی بودند که به درجات بالای علمی رسیدندوبااینکه بسترانجاخیلی مهیابودانهامعتادنشدند.مابایکبارمصرف معتادنشدیم دراثرتکرارمصرف سیستم بدن میخوابدوبدن محتاج موادبیرون میشود.سه باررفیق دادبارچهارم خودمان رفتیم رفیق ومحله بسترندبرای ماشرط اصلی خواسته خودماست.یکی میگویدمن ازموادوجمع معتادین بدم می امدچرامن معتادشدم؟
این به گذشته من برمیگرددکه بذراعتیاددروجودمن کاشته شده است.یک کشاورزبذرمیکارد70درصدان رشدمیکندو30درصدش رشدنمیکنداین بذرهاشایدامسال رشدنکنندامابه محض اینکه بسترفراهم شودرشدمیکنند.مابذراعتیادراکاشته ایم وخبرنداریم میرویم درجمعی وشیشه مصرف میکنیم تاامروزهم شیشه ندیده ایم ولی شروع میکنیم به مصرف کردن اگرمصرف کردی وخوشت امدخواسته ان راداشته ای اگربارفیقت رفتی ومصرف کردی وباردوم هم سراغ اورفتی بازهم خواسته ان راداشته ای.
خواسته ها مانند ذراتند ذرات نفس مانندناخالصی اندواین ذرات منفی هوشمندندمابه خاطرناخالصی وارداعتیادمیشویم این ناخالصی هاشروع میکنندتشکیل ساختارمیدهندبرای اینکه قدرتمندشوندوبه خواسته هایشان برسندخواسته های نفس درمراحل پایین نامعقول ومنفی اندونفس برای رسیدن به انها انرژی میخواهدتاعقل راگول بزندنفس خواسته ها رابه شکل های مختلف بیان میکندتاعقل راگول بزندوعقل که گول خوردمن دنبال مصرف کردن میروم.
یک سری نیرو برای رسیدن به خواسته های خوددورهم جمع میشوندمانند مافیا وتشکیل یک ساختارمیدهند که بسیاربسیارقدرتمنداست.
وظیفه ساختارها:1حفظ وبقا 2رشدوتوسعه است.
ساختاراعتیاد:روزاول که شروع به مصرف میکیم ساختاری نیست یک ذره کاشته شده یایک لکه افتاده است دراثرتکرارمصرف ذرات ناخالص قدرتمندمیشوندخواسته انهالذت است همراه بامصرف موادکه دراثرهربارمصرف قدرتمندترمیشوندوروزی که ماازمصرف کردن پشیمان میشویم ومیخواهیم مصرف نکنیم نمیتوانیم این کاران ساختاراست که ماان راقدرتمندکردیم زیرانفس بامصرف موادخواسته لذت داشت که دراثرمصرف طولانی مدت ساختارمنفی قدرتمندشده وروزی که خواستیم بیرون بیاییم به دلیل قدرت زیادی که داردنمی گذارد.
حس های همنوع یکدیگرراجذب میکنندمثلادرعروسی نجارهادورهم اندپیرمردهایابچه هادورهم ومصرف کننده هانیزدورهم جمعنداینهاحس های مشترک است که ادم هارادورهم جمع میکنددرمصرف موادحس ماالوده میشودوادم های مصرف کننده وساقی هادورماجمع میشوندوقتی ساختارهاقدرتمندباشنددیگربه مااجازه بازگشت به زندگی خوب رانمیدهندساختاری قدرتمندبوجودامده چطورمیتوان ان را ازازبین برد؟
میخواهیم زورماازساختاربیشترشودتابه سمت سلامتی برویم بایدتزکیه وپالایش کنیم وقتی هرویین راکناربگذاریم وotبخوریم تزکیه وپالایش شروع شده otداروی نجات است وان راطبق فرمان میخوریم .
عقل انسان حاکمی برانسان است که خیرمارامیخواهدومخصوص خداوندوانسان است وانجایی که میگویدمصرف کن به خاطراطلاعات غلطی است که مابه اومیدهیم عقل به عنوان قاضی عادل همیشه خوبی مارامیخواهدواین وسط یک نفس داریم که خواسته هایش  نامعقول است ومیخواهدعقل راگول بزند وقتی فهمیدیم اشتباه کرده ایم نصف راه تزکیه وپالایش رارفته ایم بدبختی انسان ازاین است که اشتباه خودرانمی بیند تاروزی که باورت نشده اعتیادداری مشکل پابرجاست شرط تزکیه وپالایش اول دیدن مشکل است سپس حرکت کردن وبازگشت ازضدارزش ها.بایدساختارراپله پله ضعیف کردوتاروزی که عقل حکم میکندبروکنگره بتوانی فرمانش رااجراکنی واگرحکم کرددارویت رادرست مصرف کن بتوانی این کارراانجام دهی هربارکه فرمان عقل راانجام دادی نفس راضعیف ترکرده ای مقداری ازبارنفس برداشته ای ودرحساب عقل واریز کرده ای ناخالصی هاکه تشکیل ساختاردادندوقتی ارام ارام به دست ماضعیف شوندبه جایی میرسدکه نیروهای ذرات ناخالص ارام ارام ازبین میروندوماچیزدیگری میشویم وبه جایی میرسیم که ازمس تبدیل به طلا می شویم واین موضوع بایک هفته درکمپ خوابیدن امکان پذیر نیست.
چوب راجلوی قویترین اهن ربای دنیابگذاری جذب نمی شودولی یک دانه میخ رااگربه اندازه یک سرسوزن اهن ربابه ان بزنی جذب میشود.
اعتیادولذتهایش اهن ربا هستندوناخالصی های درون ماهمان ذرات اهن هستندوتازمانی که این ذرات ناخالصی درون ماباشندبه اهن ربامیچسبیم ولی زمانی که باحرکت وتلاش وگوش کردن به حرف راهنما وکارکردن روی جهان بیتی واستفاده صحیح اردارو و.....ارام ارام حرکت کردی کم کم جنست عوض میشودودیگربرای مصرف نکردن زورنمیزنی وانرژی ازدست نمی دهی واگرسیخ ولول جایی دیدی حالت بدنمی شود.
بایدذرات جسم ونفس تربیت شوداگر100ccداروبودوراهنماگفته 2ccبخوروبتوانی رعایت کنی به حساب عقل یول واریزکرده ای واین میشود تزکیه وتربیت نفس.
مابعدازرهایی برای موادنکشیدن انرزی ازدست نمیدهیم وزورنمیزنیم چون نفس سیراست مانندکسی که دوپرس بریانی خورده ووقتی ازجلوی کبابی ردمیشودنمیرودغذابخوردچون میلی به غذاخوردن ندارد.
جسم هم سیراست چون 11ماه پله پله داروکم شده وجسم موادافیونی خودراتولیدمیکندومثل روزاول نیازش رابرطرف میکندبنابراین نفس تربیت شده ودیگرهرچیزی نمیخواهدجسم سالم است ودانایی افزایش یافته ودیگرسراغ مصرف موادنمی روی وگرجایی کسی رادرحال مصرف دیدی حالت بدنمیشود.
جلسه راس ساعت 8:10دقیقه به پایان رسید.
تعدادمشارکت کنندگان:10نفر.
نویسنده:مسعودعبدالهی باارزوی سلامتی.
نوع مطلب : گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60 :اعتیاد درمان راهکارها حس عقل،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کدهای جاوا اسکریپت