تبلیغات
دستهای آسمانی - گزارش عملکرد لزیون پنجم
 
دستهای آسمانی
اعتیاد را ترک نکنیم درمان کنیم. { کنگره 60 }
درباره وبلاگ


این وبلاگ مربوط به یکی از لژیون های کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد میباشد. کنگره 60 تشکیلات تحقیقاتی مستقلی است که هدف اصلی آن شناخت انسان و مواد مخدر و ارائه راهکار به مصرف کننده و خانواده هایشان برای رهایی از اعتیاد میباشد. لذا در این مجموعه واحدهای آموزشی به نام لژیون وجود دارند که در این راستا فعالیت میکنند. این وبلاگ نیز در مورد فعالیتش در این زمینه توسط اعضاء خود اطلاع رسانی میکند.به امید اینکه حاصلی داشته باشد.

مدیر وبلاگ : فرزاد سقایی دهکردی
نظرسنجی
بازدید کننده عزیز لطفا نظر خود را راجع به این وبلاگ مطرح نمایید.

جمعه 5 مرداد 1397 :: نویسنده : مسعود عبدالهی
به نام قدرت مطلق الله
جلسه سوم ازدوردوازدهم سری کارگاههای اموزشی خصوصی لژیون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکردروزهای یکشنبه به استادی مسافرفرزادودبیری مسافرمسعودبادستورجلسه ادامه جزوه جهان بینی جلد(2)درتاریخ1397/4/31راس ساعت19:00اغازبه کارنمود
*سلام دوستان فرزادهستم مسافر*
نشانه رهایی خواستاررهایی بودن است
نیامدن به کنگره دلیل وبهانه نمی خواهد،اگرنیایی کسی زنگ نمی زندکه چرانیامدی ،کس دیگری راجای تومی گذارندبایددروجودخودمان جستجوکنیم ببینیم چه خبراست که خودمان سرخودمان کلاه می گذاریم.
کسی که دایم دروسوسه زدن نزدن است ،قرص درحلق خودمی ریزدوزرورق هرویین ازدستش نمی افتدبایدتلاش اوازبقیه بیشترباشدنه اینکه جلسه سه شنبه یاپنج شنبه راحذف کند.
رهاشدن،تاوان،هزینه وبازپرداخت داردکه بایدانراپرداخت کرد.
مصرف کردن مردرندی نیست که فکرمی کنی زرنگی،دروغ گفتن شجاعت نمی خواهدبلکه ازسرترس وضعف است کسی که اعتراف می کندکه دیروزرفتم زدم رامی شوددرست کرداماکسی که دروغ می گویدوخودش،خودش راگول می زندراهنماچگونه می توانداورانجات دهد.
زندگیمان داردنابودمی شودخودمان نمی فهمیم،جامعه وخانواده می داند،نگذاریم روزی بیایدکه نتوانیم برگردیم انوقت که باصدگرم هرویین زندانی شدی کاری نمی شودکرد،انوقت که پشت فرمان چرت زدی ویک نفررازیرگرفتی کاری نمی شودکرد،ان روز عذاب خداوندنازل می شود.
ازنظرراهنماخطاان است که بتوانی بیایی ونیایی،بتوانی cdگوش دهی وندهی.
کسی که زمین می خوردمی شودبه اوکمک کرداماکسی که بی تفاوت است ومی گویدولش کن تاخدا،خدایی می کندنمی تواندرهایی بگیرد.
اعتیادهمین پیچیدنهایش بلاسرمان اورد،انهایی که معرفت داشتندتاته خط نرفتنداماانهایی که زیرورومی کشیدندوادعای زرنگی می کردندتاته خط رفتند.


براساس یکی ازنوشتارهای کنگره60،تمام هستی درهستی ماست:
هسته هلورادرذهن خودتصورکنید،درخت هلوراهم دیده ایدهیچ شباهتی باهم ندارندامانقشه ان درخت دراین هسته کوچک است یعنی تمام هستی ان درخت هلودرهمین هسته کوچک است وقتی هسته درخاک می رودواب وکودمی خوردمی شوددرخت هلو.
انسان نیز همین طوراست وتمام هستی دروجودانسان نهادینه شده است.
طبق گفته کلام الله جسم ماازخاک است.
چهارعنصراصلی:اب،باد،خاک واتش درجسم ماوجوددارد.
اتش:همان37درجه حرارت بدن ماست.
باد:اکسیژن است(هوا)،درریه های ماهست واگرنباشدچنددقیقه بیشتردوام نمی اوریم.
خاک:عناصرتشکیل دهنده خاک مانندکلسیم،پتاسیم،اهن ومنیزیم دربدن ماوجوددارد.
اب:دوسوم بدن انسان ازاب است.
پس تمام جهان فیزیکی درجسم انسان خلاصه شده است.
صورپنهان انسان:
شماتصورکنیدمشهدهستیدوزیارت حرم امام رضا(ع)رفته اید،الان تصورکنیدکربلاهستیدودرحال زیارت حرم امام حسین(ع)هستید.
سرعت صورپنهان انسان راببینیدچقدراست سریعترین سرعت رادرجهان فیزیکی نوردارد(300هزارکیلومتردرثانیه)،اماصورپنهان وجهان ذهن انسان نسبت به ان ازسرعت خیلی بیشتری برخوردارند.
وقتی می گویدتمام هستی درهستی ماست منظورهم صوراشکارانسان است وهم صورپنهان او.
می خواهدقدرت مارابه مایاداوری کندوبگویدمن انسان چقدرقوی بودم ودراثرجهل ونادانی خودبه کجارفتم که حتی اختیاردستشویی رفتن باخودم نیست وموادبرای من تعیین تکلیف می کند:که چه زمانی غذابخور،باچه کسی بروباچه کسی نرو،چه چیزی نخورکه خمارنشوی وچه غذایی بخور.

ساختارهادوهدف دارند:1حفظ وبقا2رشدوتوسعه
ساقی تازه کارکه چندگرم هرویین ازکسی قرض می کندومی فروشدتاخرج مصرف خودر ادربیاورددرمرحله حفظ وبقاست ومی خواهدنیروی انتظامی اورانگیرد.
اماکم کم که قدرتمندشدچندشاگردمی گیردکه درنقاط مختلف شهربرایش بفروشند،کم کم ازشهرهای دیگرجنس می اوردوبعدازمدتی درتهران خانه می خرد،اودراین مرحله واردرشدوتوسعه شده است.
ساختارهاهم مثبت اندوهم منفی،ساختارهای مثبت دنبال کارهای ارزشی اندوساختارهای منفی دنبال کارهای ضدارزسی اند.
ساختارمثبت:درجبهه کسی تیرمی خورد،هم رزمش می ایستدوبه اوکمک می کندتااوراازتیررس دشمن بیرون ببردونجاتش دهد.
درکنگره کسی که دچارخطاست ساختارکمک می کندتااورانجات دهدونمی گوید تومصرف کردی ونمی توانی پیش مابیایی.
اگرمصرف کردی عذاب وناراحتیش راخودت می کشی ومابرای بیرون امدن ازاین وضعیت به توکمک می کنیم.
درساختارمثبت به کسی که زمین می خوردکمک می کنندوکسی که داردمی دود کمک نمی خواهد.
اگرپنهان کاری کنیم نمی شودونجات وجودندارد،زمین خوردی بایدبگویی تاتورانجات دهندواگرنگویی انقدرفاصله زیادمی شودکه دیگرکاری ازدست راهنماوکنگره ساخته نیست.
ساختارمنفی:
برای مثال یک باندرادرنظربگیریدکه برای سرقت ازبانک اقدام می کنند،درحین سرقت تیردرپای یکی ازاعضامی خوردانهانه تنهابرای نجات اوکاری نمی کنندبلکه ساختارمنفی اورامی کشدتاانهارالوندهدومنافع انهادرخطرنیفتد،دراین مواقع انهاحتی بهترین عضوخودراازبین می برند.

درکلام الله می گویدماانسان رادررنج وسختی افریدیم وبه واسطه این رنج وسختی بایدخالص ازناخالص جداشود.
فرض کنیدشمایک معدن طلاپیداکرده اید،چندلودروبولدوزرمی گیری تاسنگ راازکوه جداکنی وان رادرکوره می بری تاطلاراازخاک،شن وناخالصی های دیگرجداکنی .
سیستم هستی نیزهمین طوراست وبه قویترین نیروهایش به جهت تکامل خودنیازدارد.
من تازمانی که اعتیاددارم به دردکسی نمی خورم اماوقتی رهاشدم می توانم به یک سری ازانسانهاکمک کنم.
هرمشکلی درزندگی ماهست بازپرداخت یک سری ازبدهی های ماست واین راخداوندگذاشته وفرصت داده جبران کنی وبدهکارازدنیانروی.
گاهی اوقات درمسیرزندگی مایک چاله قرارمی دهدکه ماجلوترنرفته ودرچاه نیفتیم،درچاله پای مامی شکنداماازبین نمی رویم.
مشکلات لعنت خدانیستندانهارانعمت خدابدانید.
مایک مسیرتکاملی درزندگی داریم،یک روزمی اییم ویک روزمی رویم،مرگ پایان نیست وادامه سیرتکامل ماست،پایین ترین وسخت ترین مرحله خلقت همین جهان فیزیکی ماست،ازقفس تن رهاشدن خیلی خوب است وبارراازروی دوش مابرمی دارد،نبایدنگران عزیزی که ازدنیامی رودباشیم چون جای بدی نمی رودوازیک زندان ازادمی شود.
جلسه راس ساعت 8:10دقیقه به پایان رسید
تعدادمشارکت کنندگان:8نفر
نویسنده:مسعودعبدالهی ارزومندسلامتی شما

نوع مطلب : گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره60، جهان بینی، دانایی، زندگی، رهایی، سلامتی،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کدهای جاوا اسکریپت